.םינש 5 לעמ רבכ יליבשב דבוע המ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
 : ם  י  ט  ר  פ
    : ה   ע   ד   ו   מ
19.08.03
ילטנ :הרסמ
תטישב תולמעתה
,הזרמ אל סיטנלק
תא תבצעמ ךא
םייכריהו ןבשיה רוזא
המיהדמ הרוצב
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה