.היוצר הרזיגל ךרדב תעדל יאדכש המ לכ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
        : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.petmarket4u.com/
מ  םוסרפ
http://champion-sport.co.il/
מ  םוסרפ
http://www.edwins.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
14.03.05
0525760029
תונורחאה םייתנשב 19 תב ינא םולש
יתייה .וליק 10 ילוא לקשמב ןומה יתילע
והשמ וא םיאתמ טירפת לבקל הצור
הנימאמ אל ינא לקשמב הנוכנ הדיריל
קר ראשה לכו ו םירודכ לש תוטישב
דואמ חמשא .תולמעתהו הנוכנ הנוזתב
.ץעייל ולכות םא
14.03.05
0522-446069
םד גוס יפל הטאיד תשפחמ ינא
08.04.05
0546417778
sabin2@012.net.il
יתיזר םיישדוחכ ינפלו 16 תב ינא ייה
ןוויכמ הטאידה םע יתקספה וליק 10
שי םא זא יתוא םמעשל הלחה איהש
יד היהתש הטאיד וא תנינעמ הטאיד םכל
תניינעמ
01.07.05
daz03@walla.co.il
תא לבקל חמשאמ רתוי ,בר םולש
תתחפהל )שאד תטאידל יעובש טירפת
.(םדה ץחל
12.08.05
kars01@yahoo.com
וישכע קרו הנש ינפל הדלי יתדלי ,םולש
ינא .הזרמ ינאש תוארל םיליחתמ
םא ינא .תניינעמו הלק הטאיד תשפחמ
.האלמ הרשמ תדבועו תירוה דח
16.09.05
offeron@gmail.com
תא תונשל הצור יתייהו 18 ןב ינא ,םולש
םידלוקוש ןיב הענ םויהש ילש הנוזתה
טס םג יתלחה .ןמש יגופס ילכמ ןיבל
.םיימויב םעפ תולוקשמ םע םינומיא
28.10.05
08-8559816
0547-559014
liat@walla.co.il
תושעל תניינועמו 22 תב תאיל ינא
וליק 20 30 תוחפל דירוהל הטייד
28.10.05
035298971
דומצ יתכימת יווילו תישיא תינכות
םפוג לקשממ וליק 10 לעמ דירוהל םיניינועמל
02.12.05
ortal_23@hotmail.com
תדרל הטאיד טירפת הצור ינא .. םולש
הטאידב םייעובש רבכ ינא ג"ק 7 תוחפל
תלכואו םויב טרופס לש תויומכ השוע
הארנכ) ..םולכ תדרוי אלו םיירהצ קר
םא םכל הדוא (ןוכנ תלכוא אל ינאש
טירפתב יל ורזעת
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה