אוה הטאידה ץורע
:םוקמה

- תועדומ חול
רושקה אשונ לכב
,אירב לכוא ,הטאידל
.'וכו תוזרל םירזועש םיטנטפ

-ןזואל הפמ
תעדל ידכש המ לכ
.היוצר הרזיגל ךרדב
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה

- דיל דימ 
:"הינש די" תונקלו רוכמל
דויצ ,רשוכ ירישכמ
...תולמעתהל

-םייח חרוא
,ףוג בוציע ,םינוכתמ
.תינפוג תוליעפ

-ןמאי אל  
יליבשב דבוע המ
.םינש 5 רבכ

-ונל ובתכ
"תועדומה חול"ל-העדומ
'וכו "ןזואל הפמ" רודמל וא
.תושקבו תולאשל חמשנ ןכ ומכ