ונל ובתכ    ןמאי אל    םייח חרוא   דיל דימ    ןזואל הפמ    תועדומ חול    ישאר ףד- הטאידה ץורע